Algemene Voorwaarden

 

 • Toepasselijkheid – definities

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder aanbod van ons en op al onze overeenkomsten van opdracht en (bijbehorende) verkoop die wij met u sluiten.
 2. Als (een deel van) een bepaling nietig is of vernietigd wordt, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden van toepassing.
 3. Bij een afwijking tussen deze algemene voorwaarden en een vertaling hiervan, geldt de Nederlandse tekst.
 4. Deze algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op vervolg- of deelopdrachten, na- of deelbestellingen.
 5. Alle bepalingen in deze algemene voorwaarden zijn zowel geschreven voor onze zakelijke opdrachtgever/kopers als voor consumenten. Wij gebruiken de term “consument”, wanneer een bepaling een afwijking of aanvulling bevat die alleen geldt voor consumenten. Een “consument” is: een natuurlijke persoon die handelt buiten zijn bedrijfs- of beroepsactiviteit.
 6. Verder gebruiken wij in deze algemene voorwaarden de volgende termen:
 1. aanbod: ieder aanbod van ons, al dan niet in de vorm van een schriftelijke offerte;
 2. schriftelijk: per brief, per e-mail of iedere andere vorm van communicatie die hiermee gelijk gesteld kan worden, zoals WhatsApp-berichten;
 3. documenten: zowel fysieke als digitale documenten, bijvoorbeeld door u of ons te maken of te verstrekken berekeningen, schetsen, ontwerpen, tekeningen, technische omschrijvingen e.d.;
 4. informatie: zowel genoemde documenten als overige (mondelinge) gegevens;
 5. opdracht: een opdracht voor het vervaardigen van houten gebouwen/houtbouw op maat – zoals clubgebouwen, kantines, vakantiewoningen e.d. – en alle bijbehorende werkzaamheden;
 6. zaken: de (bouw)materialen/onderdelen en overige zaken die wij bij de uitvoering van de opdracht gebruiken en aan u leveren.

 

 • Aanbod

 

 1. Tenzij wij in/bij ons aanbod een geldigheidstermijn vermelden, betreft dit een vrijblijvend aanbod. Een vrijblijvend aanbod mogen wij uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van uw aanvaarding nog herroepen.
 2. Een samengesteld aanbod verplicht ons niet tot levering van een deel van de aangeboden prestatie of zaken tegen een overeenkomstig deel van de prijs/vergoeding.
 3. Als wij ons aanbod baseren op uw informatie en deze informatie onjuist of onvolledig blijkt te zijn of naderhand wijzigt, mogen wij de opgegeven prijzen, tarieven en/of termijnen hieraan aanpassen.
 4. Ons aanbod en onze prijzen en tarieven gelden niet automatisch voor nieuwe/vervolgopdrachten of nabestellingen.
 5. Aan u getoonde of verstrekte monsters en modellen, opgaven van kleuren, structuren, afmetingen, gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal of op onze website zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden alleen ter aanduiding. U kunt hieraan geen rechten ontlenen.
 6. De verstrekte monsters en modellen blijven ons eigendom. Zodra wij dit vragen, retourneert u deze aan ons. De kosten van retournering zijn voor uw rekening.
 7. Tenzij wij anders overeenkomen, is een eerste offerte inclusief eventuele tekening kosteloos, maar mogen wij de kosten van en tijd die wij besteden aan volgende tekeningen, ontwerpen, 3D maquettes, doorgerekende alternatieve voorstellen e.d. aan u doorberekenen als u geen gebruik maakt van ons aanbod.

 

 • Totstandkoming overeenkomst

 

 1. De overeenkomst komt tot stand nadat u ons aanbod heeft geaccepteerd door onze opdrachtbevestiging voor akkoord te ondertekenen. Als uw acceptatie afwijkt van het aanbod, komt de overeenkomst pas tot stand nadat wij schriftelijk met de afwijkingen hebben ingestemd.
 2. Wij zijn pas gebonden aan:
  1. een opdracht of bestelling zonder daaraan voorafgaand aanbod;
  2. mondelinge afspraken;
  3. aanvullingen op of wijzigingen van de algemene voorwaarden of overeenkomst;

nadat wij dit schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering van de opdracht, bestelling of afspraken zijn begonnen.

 

 • Vergoeding – prijzen, tarieven

 

 1. Wij kunnen met u zowel een vaste vergoeding (aanneemsom) overeenkomen voor (een deel van) de opdracht als onze vergoeding berekenen op basis van de bestede uren tegen het met u overeengekomen of ons gebruikelijke uurtarief. Bij meningsverschillen over de bestede of in rekening gebrachte uren is onze urenregistratie bindend, behoudens uw tegenbewijs.
 2. Als tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat wij de hoeveelheid werk niet goed hebben ingeschat, mogen wij een overeengekomen vaste vergoeding verhogen, mits de inschattingsfout ons niet te verwijten valt en wij de opdracht in redelijkheid niet kunnen uitvoeren tegen de overeengekomen vergoeding.
 3. Bij spoedopdrachten of als wij overeengekomen werkzaamheden op uw verzoek verrichten buiten onze normale werkdagen, mogen wij aan u een toeslag berekenen. Onze normale werkdagen zijn: maandag tot en met vrijdag (met uitzondering van erkende nationale feestdagen) binnen de voor ons gebruikelijke werktijden.
 4. Tenzij wij anders overeenkomen of anders vermelden, zijn onze in een aanbod, prijs- of tarieflijst vermelde prijzen en tarieven exclusief BTW en vermelden wij alle bijkomende kosten – zoals transportkosten, kosten voor het doen van een KLIC-graafmelding bij het kadaster op grond van de Wet informatie-uitwisseling bovengrondse en ondergrondse netten en netwerken (WIBON), kosten voor het aanvragen van een vergunning en declaraties van ingeschakelde derden – in het aanbod en de opdrachtbevestiging.
 5. Als wij na het sluiten van de overeenkomst te maken krijgen met (kost)prijsverhogende omstandigheden, mogen wij de met u overeengekomen prijzen/tarieven hieraan aanpassen. (Kost)prijsverhogende omstandigheden zijn in ieder geval wijzigingen in wet- en regelgeving, overheidsmaatregelen, valutaschommelingen, wijzigingen in de prijzen van benodigde materialen of wijzigingen in de tarieven van ingeschakelde derden.
 6. Bent u een consument en betreft het een prijs- of tariefwijziging binnen 3 maanden na het sluiten van de overeenkomst? Dan mag u de overeenkomst binnen 5 werkdagen na onze melding van de wijziging ontbinden. Ontbinding geschiedt door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring.

 

 • Inschakelen van derden – zelf meewerken

 

 1. Wij mogen leveringen en werkzaamheden door derden laten verrichten. Waar nodig schakelen wij voor specifieke werkzaamheden gecertificeerde derden in.
 2. Als wij met door u ingeschakelde derden moeten samenwerken of als u zelf een deel van de werkzaamheden uitvoert (bijvoorbeeld de aanleg van elektra), overlegt u hierover met ons. Wij behouden daarbij in ieder geval altijd de regie over de planning van de uit te voeren werkzaamheden om te voorkomen dat deze derden, u en wij elkaar in de weg gaan lopen en geplande werkzaamheden hierdoor vertraging oplopen of geen doorgang kunnen vinden. U bent verplicht de in dit kader door ons gegeven aanwijzingen op te volgen.

 

 • Verplichtingen – informatie

 

 1. U zorgt ervoor dat:
  1. u alle voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde informatie (waaronder aanwezige vergunningen, ontheffingen, beschikkingen e.d.) tijdig aan ons verstrekt;
  2. u eventuele door u te leveren materialen tijdig en in goede staat aan ons beschikbaar stelt;
  3. deze materialen voldoen aan de hiervoor overeengekomen specificaties;
  4. wij op de overeengekomen datum en tijd toegang krijgen tot de werklocatie en deze locatie voldoet aan de geldende wettelijke (veiligheids-)eisen;
  5. de werklocatie in een zodanige staat is dat wij onze werkzaamheden ongehinderd kunnen verrichten/voortzetten, bijvoorbeeld door er voor te zorgen dat overeengekomen voorbereidende werkzaamheden zijn uitgevoerd;
  6. door u ingeschakelde derden of (andere) op de werklocatie aanwezige personen ons niet belemmeren of vertraging veroorzaken bij de uitvoering van onze overeenkomst. U zorgt bovendien dat deze derden op de hoogte zijn van onze afspraak zoals neergelegd in artikel 5 lid 2 hierboven;
  7. wij tijdig gelegenheid krijgen voor de aanvoer, opslag of afvoer van de benodigde materialen en hulpmiddelen;
  8. wij op de werklocatie kosteloos kunnen beschikken over de door ons gewenste aansluitmogelijkheden voor elektriciteit/krachtstroom (230V/400V), gas en water. Verloren arbeidsuren als gevolg van uitval van deze voorzieningen zijn voor uw rekening;
  9. wij onze gereedschappen e.d. op de werklocatie kunnen opslaan/opbergen zonder dat beschadiging of diefstal kan plaatsvinden;
  10. op de werklocatie kosteloos de door ons en onze onderaannemers in redelijkheid gewenste overige voorzieningen aanwezig zijn;
  11. u ons vóór aanvang van de werkzaamheden informeert over de ligging van (eigen en inpandige) kabels, leidingen e.d. die niet vallen onder de WIBON;
  12. u ons direct informeert als de ligging van de kabels, leidingen e.d. die wel onder de WIBON vallen, is gewijzigd of mogelijk afwijkt van de bij het Kadaster bekende gegevens. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade die u of derden lijden voortvloeiend uit dergelijke afwijkingen.
 2. U garandeert dat de aan ons verstrekte informatie correct en volledig is en vrijwaart ons voor aanspraken van derden die voortvloeien uit het onjuist/onvolledig zijn van deze informatie.
 3. Wij houden alle informatie die wij bij het sluiten/uitvoeren van de overeenkomst van of over u krijgen geheim. Wij geven deze informatie alleen aan derden voor zover dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst.
 4. Wij verwerken informatie die valt onder de AVG (Algemene verordening gegevensbescherming) conform de AVG en ons privacyreglement zoals vermeld op onze website en melden eventuele inbreuken op de beveiliging van de informatie ook conform de AVG.
 5. U bent aansprakelijk voor verlies, diefstal en overige schade aan de gereedschappen e.d. die wij tijdens de uitvoering van de overeenkomst bij u hebben opgeslagen. Hieronder valt ook schade door onvolkomenheden, mankementen e.d. op de werklocatie.
 6. U mag uw rechten en verplichtingen uit de overeenkomst niet zonder onze voorafgaande, schriftelijke toestemming aan een derde overdragen.
 7. Wij mogen kosteloos naam-aanduidingen en reclame op de werklocatie/aan het werk aanbrengen.
 8. Voldoet u niet (tijdig) aan voornoemde verplichtingen of uw overige verplichtingen uit de overeenkomst of deze algemene voorwaarden? Dan mogen wij de uitvoering van de overeenkomst opschorten totdat u wel aan uw verplichtingen heeft voldaan. De kosten en overige gevolgen (bijvoorbeeld schade) die hieruit voortvloeien zijn voor uw rekening en risico.
 9. Als u uw verplichtingen niet nakomt en wij niet direct nakoming verlangen, tast dit ons recht niet aan om later alsnog nakoming van u te vragen.

 

 • Levering – termijnen – voortgang en uitvoering overeenkomst

 

 1. Wij spannen ons in de overeengekomen prestatie/zaken tijdig te leveren, maar overeengekomen termijnen zijn nooit fatale termijnen. Komen wij onze verplichtingen niet (tijdig) na? Dan moet u ons bij schriftelijke ingebrekestelling nog een redelijke termijn gunnen voor nakoming.
 2. Als een overeengekomen oplevertermijn is uitgedrukt in werkdagen, dan betekent “werkdagen”: maandag tot en met vrijdag, met uitzondering van erkende nationale feestdagen.
 3. Werkdagen waarop wij gedurende minimaal 5 uur niet kunnen werken door omstandigheden die niet aan ons te wijten zijn, worden als onwerkbaar beschouwd. Hetzelfde geldt voor halve werkdagen waarop wij gedurende minimaal 2 uur niet kunnen werken. De gevolgen hiervan – zoals vertragingen in de oplevering of kosten voor het verrichten van extra werkzaamheden – zijn voor uw rekening.
 4. Als de oplevering moet plaatsvinden op een dag die geen werkdag is, geldt de eerstvolgende werkdag als de overeengekomen dag van oplevering.
 5. Als vertraging ontstaat bij de aanvang, uitvoering of oplevering van de werkzaamheden of bij de overeengekomen leveringen doordat:
  1. wij niet tijdig alle noodzakelijke informatie van u ontvangen;
  2. wij niet tijdig kunnen beschikken over door u te leveren materialen;
  3. wij niet tijdig een overeengekomen (vooruit)betaling van u ontvangen;
  4. sprake is van overige omstandigheden die voor uw rekening en risico komen;

hebben wij recht op een redelijke verlenging van de overeengekomen termijn en op vergoeding van de hiermee gemoeide kosten en schade, zoals eventuele wachturen.

 1. Bespoedigen wij de uitvoering van de opdracht op uw verzoek? Dan mogen wij de hiermee gemoeide overwerkuren en overige kosten aan u doorberekenen.
 2. Wij mogen de opdracht in fasen uitvoeren en iedere deellevering of -prestatie afzonderlijk factureren. Hierbij mogen wij de uitvoering van onderdelen die bij een volgende fase horen opschorten, totdat u de resultaten van de voorgaande fase heeft goedgekeurd. De hieruit voortvloeiende kosten en schade zijn voor uw rekening.
 3. Bouwmaterialen die wij leveren zijn voor ons risico tot het moment van oplevering van het werk.
 4. Bouwmaterialen die u of een derde namens u levert, zijn voor ons risico vanaf het moment dat deze bouwmaterialen op de werklocatie aankomen. U informeert ons tijdig over het moment van levering, zodat wij eventueel noodzakelijke maatregelen kunnen nemen.
 5. Wij mogen voor de opdracht aangeschafte zaken voor uw rekening en risico opslaan, wanneer wij de opdracht niet kunnen uitvoeren of afronden en de oorzaak hiervan in uw risicosfeer ligt. Wij geven u een redelijke termijn waarbinnen u ons de gelegenheid geeft de opdracht alsnog uit te voeren of af te ronden.
 6. Blijft u na deze redelijke termijn in gebreke met uw verplichting? Dan bent u per direct in verzuim. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – geheel of gedeeltelijk ontbinden, de aangeschafte zaken aan derden verkopen en al vervaardigde documenten vernietigen, zonder dat wij uw eventuele schade, rente en kosten moeten vergoeden. Ook tast dit ons recht niet aan op vergoeding van onze (opslag-)kosten, schade en winstderving of ons recht alsnog nakoming van u te vragen.
 7. Bij de uitvoering van de overeenkomst houden wij rekening met de hiervoor relevante wettelijke voorschriften, vergunningen en (overige) beschikkingen van overheidswege. De kosten voor het naleven hiervan zijn voor uw rekening. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor eventuele (andere) vervelende gevolgen die voor u voortvloeien uit het naleven van deze voorschriften, vergunningen e.d.
 8. Indien aan de orde, wijzen wij u op onvolkomenheden, fouten, gebreken, eventuele problemen e.d. in/bij de door of namens u:
  1. verstrekte informatie;
  2. voorgeschreven/gewenste technieken, werkwijzen e.d.;
  3. gegeven aanwijzingen;
  4. ter beschikking gestelde of voorgeschreven bouwmaterialen, onderdelen e.d.;

voor zover deze onvolkomenheden, fouten, gebreken, problemen e.d. relevant zijn voor onze prestatie en wij hiermee bekend zijn of redelijkerwijs kunnen zijn.

 1. Wij informeren u ook over de gevolgen voor overeengekomen prijzen, tarieven en termijnen:
 2. bij door u gewenste wijzigingen in de opdracht/bestelling;
 3. als tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat wij deze – door onvoorziene omstandigheden – niet op de overeengekomen wijze kunnen uitvoeren. Wij overleggen met u over een mogelijke gewijzigde uitvoering. Maken voornoemde omstandigheden de uitvoering onmogelijk? Dan hebben wij in ieder geval recht op volledige vergoeding van de al verrichte werkzaamheden en leveringen en door ons gemaakte kosten.
 4. U controleert ieder conceptdocument dat wij aan u voorleggen en geeft zo spoedig mogelijk uw reactie hierop. Indien nodig, passen wij het concept aan en leggen dit nogmaals ter goedkeuring aan u voor. Wij kunnen u daarbij vragen hiervoor een schriftelijke akkoordverklaring te ondertekenen. Als wij goedgekeurde documenten nog moeten wijzigen, geldt dit als meerwerk en mogen wij de hieruit voortvloeiende meerkosten aan u doorberekenen.

 

 • Vergunningen en bodemonderzoek

 

 1. Als wij op uw verzoek een vergunningaanvraag of bodemonderzoek verzorgen, spannen wij ons altijd in ook deze opdrachten zo goed mogelijk uit te (laten) voeren, maar hebben wij te allen tijde slechts een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting.
 2. Wij kunnen hierbij nooit garanderen dat wij altijd het door u gewenste resultaat behalen of tot de door u gewenste conclusies komen. Wij kunnen bijvoorbeeld nooit garanderen dat u de door u gewenste vergunning ook zult verkrijgen noch dat u deze vergunning tijdig zult ontvangen. Dit hangt niet alleen af van de feitelijke omstandigheden die aan de aanvraag ten grondslag liggen, maar ook van medewerking van en doorlooptijden bij de bevoegde instantie. Wij hebben geen invloed op deze aspecten.

 

 • Meer- en minderwerk

 

 1. Meerwerk betreft in ieder geval alle op uw verzoek of noodzakelijkerwijs uit de uitvoering van de overeenkomst voortkomende extra werkzaamheden en leveringen die niet zijn opgenomen in het aanbod/de opdracht.
 2. Wij komen meer- en minderwerk schriftelijk met u overeen. Wij zijn pas gebonden aan mondelinge afspraken nadat wij deze schriftelijk aan u hebben bevestigd of zodra wij – zonder uw bezwaar – met de uitvoering hiervan zijn begonnen.
 3. Verrekening van meer- en minderwerk is in ieder geval aan de orde bij:
  1. wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;
  2. onvoorziene kostenverhogingen of -verlagingen en afwijkingen van verrekenbare of geschatte hoeveelheden en aantallen.
 4. Tenzij wij anders overeenkomen, verrekenen wij meer- en minderwerk bij de eindafrekening met u.

 

 • Opneming – goedkeuring – oplevering

 

 1. Tijdig voordat wij ons werk afronden, nodigen wij u schriftelijk uit voor de opneming van dit werk. Het doel van de opneming is beoordelen of wij aan onze verplichtingen uit de overeenkomst hebben voldaan. U moet deze opneming zo spoedig mogelijk – maar uiterlijk binnen 5 werkdagen na afronding van het werk – uitvoeren. U verricht de opneming in onze aanwezigheid.
 2. Als u de opneming niet binnen genoemde termijn uitvoert, geven wij u schriftelijk nog een termijn van maximaal 5 werkdagen. Voldoet u weer niet aan ons verzoek? Dan wordt u geacht uw goedkeuring te hebben gegeven op de vijfde werkdag na dit herhaalde verzoek.
 3. U informeert ons binnen 5 werkdagen na de opneming schriftelijk of u het werk goed- of afkeurt. Een afkeuring onderbouwt u schriftelijk. Daarbij geeft u ons de mogelijkheid de geconstateerde gebreken binnen een redelijke termijn te verhelpen.
 4. Vernemen wij niet binnen 5 werkdagen van u? Dan wordt u geacht uw goedkeuring te hebben gegeven op de vijfde werkdag na de opneming of zoveel eerder als u het werk al vóór deze dag in gebruik heeft genomen.
 5. Schakelt u derden in voor werkzaamheden die van invloed (kunnen) zijn op een behoorlijk gebruik van ons werk? Dan is dit geen reden voor een latere goedkeuring of een afkeuring als deze werkzaamheden nog niet zijn verricht/beëindigd bij voltooiing van ons werk.
 6. De dag van oplevering is de dag waarop het werk conform dit artikel door u is goedgekeurd of geacht wordt te zijn goedgekeurd.
 7. Constateert u binnen een met u overeengekomen onderhoudstermijn kleine gebreken die wij eenvoudig kunnen herstellen? Dan zijn ook deze gebreken geen reden tot onthouding van uw goedkeuring aan ons werk, tenzij de gebreken een ingebruikneming van het werk belemmeren. Wij herstellen de in de onderhoudstermijn geconstateerde gebreken zo spoedig mogelijk. Bij gebreke van een overeengekomen termijn, geldt een onderhoudstermijn van 30 dagen na oplevering.
 8. Constateert u na de oplevering/onderhoudstermijn nog gebreken, onvolkomenheden e.d.? Dan gelden hiervoor de bepalingen van het klachtartikel.

 

 • Klachten

 

 1. U controleert de geleverde zaken direct na ontvangst en meldt eventuele zichtbare gebreken, beschadigingen, fouten, defecten, afwijkingen in aantallen e.d. op de vrachtbrief/begeleidende bon. Bij gebreke van een vrachtbrief/begeleidende bon meldt u deze klachten binnen 2 werkdagen na ontvangst schriftelijk aan ons. Meldt u deze klachten niet tijdig? Dan worden de zaken geacht in goede staat door u te zijn ontvangen en conform de overeenkomst te zijn.
 2. Overige klachten over de geleverde zaken meldt u direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de overeengekomen garantietermijn – schriftelijk aan ons. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor uw risico.
 3. Klachten over verrichte werkzaamheden meldt u ook direct na ontdekking – maar uiterlijk binnen de hiervoor overeengekomen termijn – schriftelijk aan ons. Bij gebreke van een tijdige klacht, worden de werkzaamheden geacht conform de overeenkomst te zijn verricht.
 4. Meldt u een klacht niet tijdig? Dan kunt u geen beroep doen op een overeengekomen garantie.
 5. Klachten schorten uw betalingsverplichting niet op.
 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 7. U stelt ons in staat de klacht te onderzoeken en geeft ons alle hiervoor relevante informatie. Is voor het onderzoek retourzending noodzakelijk of moeten wij de klacht ter plaatse onderzoeken? Dan is dit voor uw rekening, tenzij uw klacht achteraf gegrond blijkt te zijn. U draagt altijd het verzend-/transportrisico.
 8. Retourzending vindt plaats op een door ons te bepalen wijze en – indien mogelijk – in de originele verpakking/emballage.
 9. Geen klachten zijn mogelijk over:
 10. onvolkomenheden in/eigenschappen van zaken die inherent zijn aan de aard van de materialen of grondstoffen waaruit de zaken vervaardigd zijn;
 11. in de branche geaccepteerde kleine – (al dan niet) onderlinge – afwijkingen wat betreft opgegeven hoeveelheden, afmetingen, gewichten, aantallen, kleuren, structuren e.d.;
 12. verkleuringen, krimpen, uitzetten of kromtrekken van hout, mogelijke barstjes in het hout of loslaten van noesten in het hout. Hout is een natuurproduct, dergelijke aspecten zijn inherent aan de natuurlijke werking van hout;
 13. zaken die na ontvangst door u zijn gewijzigd of be- of verwerkt of waaraan u zelf al herstel- of reparatiewerkzaamheden heeft verricht. U moet ons altijd eerst zelf in de gelegenheid stellen om eventuele klachten te verhelpen, bij gebreke waarvan iedere klachtmogelijkheid vervalt.

 

 • Garanties

 

 1. Wij voeren de overeengekomen opdracht naar behoren en conform de in onze branche geldende normen uit, maar geven geen verdere garantie dan wij uitdrukkelijk met u overeenkomen in onze offerte en/of opdrachtbevestiging.
 2. Wij staan tijdens de garantietermijn in voor de gebruikelijke kwaliteit en deugdelijkheid van het (op)geleverde.
 3. Bij het gebruik van voor een opdracht benodigde zaken baseren wij ons op informatie van de fabrikant of leverancier over de eigenschappen hiervan. Geeft de fabrikant of leverancier voor deze zaken een garantie? Dan geldt deze garantie op dezelfde wijze tussen ons. Wij informeren u hierover.
 4. Wilt u de zaken gebruiken voor een ander doel dan het gebruikelijke doel of (laten) verwerken op een andere wijze dan de gebruikelijke wijze? Dan garanderen wij alleen dat de zaken hiervoor geschikt zijn als wij dat schriftelijk aan u bevestigen.
 5. U kunt geen beroep doen op de garantie zolang u de voor de werkzaamheden of zaken overeengekomen prijs/vergoeding nog niet heeft voldaan.
 6. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.
 7. Beroept u zich terecht op een overeengekomen garantie? Dan hebben wij de keuze uit kosteloos herstel of kosteloze vervanging van bij de opdracht geleverde zaken, het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de overeengekomen werkzaamheden dan wel een terugbetaling van of korting op de overeengekomen prijs/vergoeding. Als er sprake is van bijkomende schade, gelden hiervoor de bepalingen van het aansprakelijkheidsartikel.
 8. Bent u een consument? Dan mag u altijd kiezen voor kosteloos herstel of kosteloze vervanging van de zaken of het alsnog – kosteloos en op de juiste wijze – uitvoeren van de werkzaamheden, tenzij dit in redelijkheid niet van ons kan worden gevraagd. In dit laatste geval mag u de overeenkomst – door een aan ons gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of een korting op de overeengekomen prijs/vergoeding vragen.

 

 • Aansprakelijkheid

 

 1. Buiten de uitdrukkelijk met u overeengekomen of door ons gegeven garanties/gegarandeerde resultaten, aanvaarden wij geen enkele aansprakelijkheid.
 2. Wij zijn alleen aansprakelijk voor directe schade. Iedere aansprakelijkheid voor gevolgschade, zoals bedrijfsschade, winstderving en geleden verlies, vertragingsschade, personen- of letselschade, is uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. U neemt alle noodzakelijke maatregelen om de schade te voorkomen of beperken.
 4. Als wij aansprakelijk zijn, is onze schadevergoedingsplicht altijd beperkt tot maximaal het bedrag dat onze verzekeraar in het voorkomende geval uitkeert. Komt het niet tot een uitkering of valt de schade niet onder een door ons gesloten verzekering? Dan is onze schadevergoedingsplicht beperkt tot maximaal het factuurbedrag voor de verrichte werkzaamheden en/of de geleverde zaken.
 5. Al uw aanspraken op een vergoeding van geleden schade verjaren in ieder geval 6 maanden nadat u bekend bent met/had kunnen zijn met de door u geleden schade en ons dus hiervoor had kunnen aanspreken.
 6. In afwijking van het vorige lid geldt voor consumenten een termijn van 1 jaar.
 7. Als wij de opdracht uitvoeren aan de hand van door of namens u verstrekte informatie – zoals door u zelf uitgevoerde berekeningen, metingen, tekeningen e.d. -, zijn wij niet verantwoordelijk voor de inhoud, juistheid en volledigheid van deze informatie.
 8. Stelt u materialen/onderdelen voor verwerking beschikbaar? Dan zijn wij verantwoordelijk voor een correcte verwerking, maar niet voor de deugdelijkheid van deze materialen/onderdelen noch voor het effect dat deze materialen/onderdelen op het eindresultaat hebben.
 9. Wij zijn nooit aansprakelijk voor (schade aan het werk als gevolg van) door of namens u door een derde uitgevoerde werkzaamheden en leveringen. Dit betekent – bijvoorbeeld – dat wij niet aansprakelijk zijn voor schade door brand als gevolg van niet correct aangelegde elektra die u of een door u ingeschakelde derde heeft aangelegd. Een ander voorbeeld: wij zijn ook niet aansprakelijk voor schade die u lijdt bij lekkage door waterleidingen of een vloerverwarming die u zelf heeft aangelegd.
 10. Wij zijn ook niet aansprakelijk voor tekortkomingen in het ontwerp, tenzij deze het gevolg zijn van onze opzet of bewuste roekeloosheid. Als wij aansprakelijk zijn, is onze aansprakelijkheid beperkt tot het factuurbedrag voor de desbetreffende ontwerpwerkzaamheden. Als hiervoor geen bedrag is overeengekomen en wij werken met een aanneemsom, dan is onze aansprakelijkheid in deze beperkt tot maximaal 10% van die aanneemsom.
 11. U vrijwaart ons voor alle aanspraken van derden als wij conform de WIBON graafwerkzaamheden tijdig bij het Kadaster melden en de graafwerkzaamheden zorgvuldig uitvoeren, maar er hierbij toch schade ontstaat aan boven- of ondergrondse netten en netwerken.
 12. Wij zijn niet aansprakelijk – en u kunt geen beroep doen op de toepasselijke garantie – als de schade ontstaat door:
  1. uw ondeskundig gebruik of gebruik in strijd met het doel van het (op)geleverde of gebruik in strijd met de door of namens ons verstrekte instructies, adviezen, handleidingen, gebruiksaanwijzingen e.d.;
  2. uw ondeskundig(e) bewaring (opslag) of onderhoud van geleverde zaken;
  3. aantasting van de zaken door van buiten komende invloeden anders dan invloeden waartegen de zaken normaliter bestand zouden moeten zijn, zoals brand, blikseminslag e.d.;
  4. normale slijtage of corrosie;
  5. fouten, onvolledigheden, gebreken e.d. in de door of namens u aan ons verstrekte of voorgeschreven informatie (zoals in uw eigen berekeningen, tekeningen e.d.) of materialen/onderdelen;
  6. uw aanwijzingen of instructies;
  7. of als gevolg van een keuze van u die afwijkt van ons advies of wat gebruikelijk is;
  8. of doordat door of namens u (reparatie-)werkzaamheden of wijzigingen/bewerkingen aan het (op)geleverde zijn uitgevoerd, zonder onze uitdrukkelijke voorafgaande toestemming.
 13. In de in het vorige lid genoemde situaties bent u volledig aansprakelijk voor de hieruit voortvloeiende schade en vrijwaart u ons voor aanspraken van derden.
 14. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet als de schade te wijten is aan onze opzet of bewuste roekeloosheid of als de beperkingen in strijd zijn met dwingendrechtelijke wettelijke bepalingen. Alleen in deze gevallen vrijwaren wij u voor aanspraken van derden.

 

 • Betaling

 

 1. Wij mogen altijd een (gedeeltelijke) vooruitbetaling of andere zekerheid voor betaling aan u vragen.
 2. Tenzij wij anders overeenkomen:
 3. betaalt u conform de termijnen zoals vermeld in onze opdrachtbevestiging;
 4. betaalt u de eindafrekening binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de datum waarop wij deze eindafrekening bij u hebben ingediend. De juistheid van de eindafrekening staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt;
 5. betaalt u binnen een vervaltermijn van 14 dagen na de factuurdatum als geen sprake is van termijnbetalingen. De juistheid van de factuur staat vast als u niet binnen deze betaaltermijn bezwaar maakt.
 6. Heeft u binnen de betaaltermijn niet (volledig) betaald? Dan bent u aan ons een vertragingsrente verschuldigd ter grootte van 2% per maand, cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand rekenen wij daarbij als volle maand. Wat betekent deze cumulatieve maandrente? In de eerste maand na het verstrijken van de betaaltermijn berekenen wij de rente over de hoofdsom. In iedere daaropvolgende maand dat u niet betaalt, berekenen wij de rente over de hoofdsom vermeerderd met de al in de voorgaande maand(en) opgebouwde rente.
 7. Bij consumenten berekenen wij een vertragingsrente van 7% per jaar, tenzij de wettelijke rente hoger is. In dat geval geldt de wettelijke rente.
 8. Als uw betaling na aanmaning alsnog uitblijft, mogen wij u bovendien buitengerechtelijke incassokosten in rekening brengen ter hoogte van 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 40,00.
 9. Aan consumenten geven wij bij aanmaning minimaal een termijn van 14 dagen na ontvangst van deze aanmaning om alsnog te betalen. Blijft betaling opnieuw uit, dan zijn de buitengerechtelijke incassokosten voor de consument:
 10. 15% van het bedrag van de hoofdsom over de eerste € 2.500,00 van de vordering (met een minimum van € 40,00);
 11. 10% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 2.500,00 van de vordering;
 12. 5% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 5.000,00 van de vordering;
 13. 1% van het bedrag van de hoofdsom over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 14. 0,5% van het meerdere van de hoofdsom.

Dit alles met een absoluut maximum van € 6.775,00.

 1. Voor de berekening van de buitengerechtelijke incassokosten mogen wij de hoofdsom van de vordering na verloop van 1 jaar verhogen met de in dat jaar opgebouwde vertragingsrente.
 2. Blijft uw betaling uit? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze verplichtingen uit de overeenkomst opschorten, totdat u alsnog betaalt of ons hiervoor een deugdelijke zekerheid geeft. Wij hebben dit opschortingsrecht al voordat u in verzuim bent met uw betaling, als wij dan al gegronde redenen hebben om aan uw kredietwaardigheid te twijfelen.
 3. Ontvangen betalingen brengen wij eerst in mindering op alle verschuldigde rente en kosten en hierna op de opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij u bij de betaling schriftelijk meldt dat deze betrekking heeft op een latere factuur.
 4. U mag onze vorderingen niet verrekenen met tegenvorderingen die u op ons meent te hebben. Dit geldt ook als u (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt verklaard.
 5. Het vorige lid geldt niet voor consumenten.

 

 • Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Alle zaken die wij aan u leveren, blijven ons eigendom totdat u aan al uw betalingsverplichtingen heeft voldaan.
 2. Deze betalingsverplichtingen betreffen niet alleen de koopprijs van de zaken, maar ook onze vorderingen:
  1. voor verrichte werkzaamheden die met de levering verband houden;
  2. wegens een toerekenbare tekortkoming van u, zoals een schadevergoeding, buitengerechtelijke incassokosten, rente en eventuele boetes.
 3. Als wij identieke, niet-individualiseerbare zaken aan u leveren (bijvoorbeeld verschillende pakketten van dezelfde bouwmaterialen die al op de werklocatie staan en mogelijk deels al verwerkt zijn), wordt steeds de partij zaken die hoort bij de oudste (termijn-)factuur/facturen geacht ook als eerste te zijn verwerkt. Dit betekent dat het eigendomsvoorbehoud altijd rust op alle geleverde zaken die nog onverwerkt in uw pand/op de werklocatie aanwezig zijn op het moment dat wij een beroep doen op ons eigendomsvoorbehoud.
 4. U mag zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust niet verpanden of in de feitelijke macht van een financier brengen.
 5. U informeert ons direct, als derden stellen dat zij eigendoms- of andere rechten hebben op de zaken.
 6. Zolang u over de zaken beschikt, bewaart u deze zorgvuldig en als ons identificeerbaar eigendom.
 7. U zorgt voor een zodanige bedrijfs- of inboedelverzekering, dat de onder eigendomsvoorbehoud geleverde zaken zijn meeverzekerd. U geeft ons op ons verzoek inzage in de verzekeringspolis en bijbehorende premiebetalingsbewijzen.
 8. Handelt u in strijd met dit artikel of doen wij om een andere reden een beroep op ons eigendomsvoorbehoud? Dan mogen wij/onze werknemers uw terrein betreden en de zaken terugnemen. Dit tast onze rechten op het – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden van de overeenkomst of een vergoeding van onze schade, gederfde winst en rente niet aan.

 

 • Intellectuele eigendomsrechten

 

 1. Tenzij wij anders overeenkomen, zijn wij de rechthebbende van alle intellectuele eigendomsrechten die rusten op of voortkomen uit de door ons geleverde of vervaardigde werken/zaken/documenten. Alleen wij mogen deze rechten uitoefenen.
 2. Dit betekent – onder meer -, dat u de door ons geleverde/vervaardigde:
 3. documenten (zoals onze tekeningen, ontwerpen, technische omschrijvingen, berekeningen en onze offerte) niet mag gebruiken buiten de context van de overeenkomst, niet mag vermenigvuldigen, niet aan derden mag geven en derden hierin geen inzage mag geven, ook niet met het oogmerk om van een derde een vergelijkbare offerte te verkrijgen;
 4. werken, zaken of onderdelen hiervan (waaronder onze 3D maquettes) niet mag namaken, wijzigen, reproduceren e.d.;

zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming.

 1. Verstrekt u documenten of bestanden aan ons? Dan garandeert u dat deze documenten of bestanden geen inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden. U bent aansprakelijk voor schade die wij door dergelijke inbreuken lijden en vrijwaart ons voor aanspraken van deze derden.

 

 • Retentierecht

 

 1. Wij mogen de (verdere) oplevering van het werk opschorten en/of u de toegang tot het werk ontzeggen indien – en gedurende de periode dat – u:
  1. de al gefactureerde werkzaamheden en leveringen inzake het werk niet (volledig) heeft voldaan;
  2. andere opeisbare vorderingen die wij op u hebben niet (volledig) heeft voldaan.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele schade – van welke aard dan ook – die voortvloeit uit het door ons uitgeoefende retentierecht.

 

 • Faillissement – beschikkingsonbevoegdheid e.d.

 

 1. Wij mogen de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden op het tijdstip waarop u:
 2. in staat van faillissement wordt verklaard of hiervoor een aanvraag is gedaan;
 3. (voorlopige) surseance van betaling aanvraagt;
 4. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;
 5. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;
 6. op andere wijze de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot (delen van) uw vermogen verliest.
 7. U informeert de curator of bewindvoerder altijd over de (inhoud van de) overeenkomst en deze algemene voorwaarden.

 

 • Overmacht

 

 1. Als wij jegens u tekortschieten in het nakomen van onze contractuele verplichtingen, kan ons dit niet worden toegerekend als er sprake is van overmacht.
 2. In de volgende omstandigheden is in ieder geval sprake van overmacht aan onze zijde:
  1. oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen of dreiging van deze/vergelijkbare omstandigheden;
  2. verstoring van de bij het aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen;
  3. bedrijfsstoringen door brand, inbraak, sabotage, uitval van elektriciteit, internet- of telefoonverbindingen, cybercriminaliteit, stakingen, (maatregelen in verband met) epidemie/pandemie, natuurverschijnselen, (natuur)rampen e.d.;
  4. door weersomstandigheden, wegblokkades, ongeval, import- en export belemmerende maatregelen, een (tijdelijk) gebrek aan de benodigde zaken, (tijdelijke) omstandigheden op de werklocatie e.d. ontstane transportmoeilijkheden en (op)leveringsproblemen.
 3. Bij overmacht mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden of onze werkzaamheden/leveringen aanpassen of voor een redelijke termijn opschorten. Wij hoeven dan geen schadevergoeding aan u te betalen.
 4. Treedt de overmachtssituatie in nadat wij de overeenkomst al gedeeltelijk hebben uitgevoerd? Dan hebben wij wel recht op vergoeding van de al uitgevoerde werkzaamheden/leveringen.

 

 • Annulering – opschorting

 

 1. Als u de opdracht voorafgaand aan of tijdens de uitvoering annuleert, mogen wij aan u een gefixeerde schadevergoeding berekenen voor:
 2. alle gemaakte kosten (zoals al ingekochte materialen);
 3. onze door de annulering geleden schade inclusief de gederfde winst.

Afhankelijk van al verrichte werkzaamheden en leveringen en gemaakte kosten is deze schadevergoeding 20 tot 100% van de overeengekomen prijs/vergoeding.

 1. Als u een geplande afspraak minder dan 24 uur van tevoren afzegt/verzet of niet aanwezig bent op het afgesproken tijdstip, mogen wij de daarvoor gereserveerde tijd bij u in rekening brengen.
 2. U vrijwaart ons voor aanspraken van derden die uit de annulering voortvloeien.
 3. Wij mogen de verschuldigde schadevergoeding verrekenen met alle door u betaalde bedragen en uw eventuele tegenvorderingen.
 4. Vraagt u ons de uitvoering van de opdracht op te schorten? Dan mogen wij de vergoeding voor alle verrichte werkzaamheden en geleverde zaken per direct opeisen en bij u in rekening brengen. Dit geldt ook voor gemaakte kosten, kosten voortvloeiend uit de opschorting en uren die wij of door ons ingeschakelde derden op dat moment al hebben gereserveerd voor de opschortingsperiode en niet binnen afzienbare tijd kunnen opvullen met werkzaamheden voor andere opdrachtgevers.
 5. Kosten die wij maken voor het hervatten van de werkzaamheden zijn ook voor uw rekening. Kunnen wij de uitvoering van de opdracht na de opschorting niet hervatten? Dan mogen wij de overeenkomst – door een aan u gerichte schriftelijke verklaring – ontbinden.

 

 • Toepasselijk recht – bevoegde rechter

 

 1. Op onze overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing.
 2. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag (CISG) sluiten wij uit.
 3. Wij leggen geschillen voor aan de rechter die bevoegd is in onze vestigingsplaats. Daarnaast behouden wij ook altijd het recht het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter in uw vestigings- of woonplaats.
 4. Als consument mag u altijd kiezen voor de wettelijk bevoegde rechter, ook als wij voor een andere rechter kiezen. U informeert ons dan binnen een maand na ontvangst van dagvaarding over uw keuze.
 5. Als u gevestigd/woonachtig bent buiten Nederland, mogen wij het geschil ook voorleggen aan de bevoegde rechter in het land of de staat waar u gevestigd bent/woont.

 

Datum: 30 april 2024